top of page

Søholt Storskov

I hjertet af Naturpark Maribosøerne finder man et dødislandskab med renvandede søer, gamle urørte sumpskove, og et herregårdslandskab med gamle ege samt lysåbne, kalkrige naturområder.

Søholt Storskov er en af landets mest attraktive naturejendomme med tårnhøj bioscore – et pointsystem som tildeles efter mængden af biodiversitet. Området ligger på rig lerjord i det sydøstlige Danmark, hvilket skaber forudsætninger for høj biodiversitet. Den finder man især i den urørte skov og i søerne. Hele 610 ha skov indgår i naturområdet, hvoraf 230 ha har ligget urørt siden 1957. Skoven rummer nogle af de sidste oprindelige voksesteder for bl.a. storbladet lind og skærmelm i Danmark.

 

Naturligt næringsrige, men renvandede søer, udstrakte ellesumpe, rigkær, hængesæk blandet med meget mange gamle træer skaber livsrum for et alsidigt dyre- og planteliv med mange rødlistede arter indenfor grupper som planter, flagermus, svampe, sommerfugle og vedlevende insekter.

På trods af områdets store naturværdier, er Søholt Storskov blevet drevet som intensivt land- og skovbrug med jagt som væsentlig biindtægt.

 

I oktober 2019 købte Åge W. Jensen Søholt Storskov af Frederik Lüttichau, Søholt Gods. Som noget nyt i Danmark er det målet at forvilde landskabet, slippe naturlig dynamik løs, få vandet tilbage og samle det opdelte kulturlandskab i en sammenhængende forvaltning – til glæde for en endnu rigere biodiversitet og oplevelsen af den.

 

Genskabelse af naturlige vandstandsforhold i dødislandskabet vil skabe en spændende mosaik af våd og tør natur. Stop for dræning, fasanudsætning, brug af sprøjtemidler, gødskning og dyrkning af marker samt konvertering af 400 ha produktionsskov til mere urørt natur vil forandre landskabet mærkbart – og synligheden af forandringerne vil for den besøgende vokse i mange år fremover.

(Åge W. Jenses Fond - se her)

bottom of page